CEJIZA, s.r.o. /Jaselská 205

/25, 602 00 Brno / tel.: 530 506 206 / e-mail: info@cejiza.cz

CENTRÁLNÍ JIHOMORAVSKÝ ZADAVATEL ... pro Vás s Vámi ...

 

 

NÁKUP ENERGIÍ U KULATÉHO STOLU
                    

Krajská společnost CEJIZA, s.r.o. uspořádala dne      2. 6. 2022 pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha mezikrajské pracovní setkání s názvem „Nákup energií u kulatého stolu“.

Hlavním podnětem pro uspořádání kulatého stolu byl významný růst cen energií a nejistota,
která v současné době panuje zejména na trhu        se zemním plynem.

Cílem setkání pak byla výměna zkušeností              se zajištěním dodávek elektřiny a zemního plynu pro jednotlivé kraje a jimi zřizované právnické osoby, postup při zajišťování dodávek energií na další období, vzájemné poznání se a vytvoření základu pro další komunikaci.

Téma nákupu energií vyvolalo velký zájem, jednání u kulatého stolu se zúčastnili zástupci 13 krajů. Mezi přítomnými byli představitelé vedení krajů, vedoucí zaměstnanci krajských úřadů, energetici, pracovníci zabývající se zadáváním veřejných zakázek apod.

Úvodní příspěvek, týkající se představení činnosti společnosti a centrálního nákupu energií pro Jihomoravský kraj a právnické osoby zřizované Jihomoravským krajem, přednesla jednatelka společnosti CEJIZA, s.r.o. Mgr. Libuše Podolová společně s energetičkou společnosti Miroslavou Rothovou. K setkání byl přizván také odborník na systémovou elektroenergetiku a plynárenství Mgr. Ing. Michal Macenauer, Ph.D., který účastníky kulatého stolu seznámil s tématem „Náhrada fosilní energie–další směřování Evropy s ohledem na aktuální situaci“.

V rámci přípravy na setkání požádala společnost CEJIZA, s.r.o. jednotlivé kraje o vyplnění dotazníku týkajícího se přehledu postupů při nákupu elektrické energie a zemního plynu. Souhrn odpovědí byl prezentován v odpoledním bloku.

Mezi další příspěvky patřily prezentace jednotlivých krajů. Ing. Dan Staněk ze Středočeského kraje představil mimo jiné agendu energetického manažera, parametry nákupu energií a odhad navýšení nákladů na dodávky energií. Ing. Milan Vich z Pardubického kraje prezentoval aktuální situaci v dodávkách energií a prověřování nových forem nákupu. Za Kraj Vysočina přednesl informace o centrálním nákupu energií Mgr. Dušan Vichr.

Všechny přednesené příspěvky podnítily debatu na téma, jakým způsobem v současné době vybírat dodavatele energií, jaká je nejvhodnější délka kontraktu, zda rozdělovat odběrná místa podle druhu odběru, jak specifikovat způsob stanovení ceny nebo jak řešit případný nezájem dodavatelů energií o účast v zadávacím řízení. V závěru živé diskuse účastníci dospěli ke shodě v tom, že v současné době je nejdůležitější co nejrychleji vybrat dodavatele, nejlépe na 1 rok. Jako nejvhodnější způsob výběru dodavatele se nyní jeví jednací řízení bez uveřejnění formou aukce na komoditní burze, přičemž předmětem aukce by byl fixační koeficient (tzn. marže dodavatele) a cena pak byla stanovena postupnou fixací. Shodu přítomní našli také v tom, že za nejefektivnější považují oddělený nákup pro jednotlivé druhy odběru energií, tedy v případě elektřiny odděleně pro dodávky do odběrných míst vysokého x nízkého napětí a v případě zemního plynu pro dodávky velkoodběru x maloodběru.

Setkání u kulatého stolu bylo přínosem pro všechny zúčastněné, umožnilo předat zkušenosti s nákupem energií mezi jednotlivými kraji a vytvořit základ pro další komunikaci.

 

Brno 15. 6. 2022

AKTUALITY
archiv aktualit

 

CEJIZA se stala členem Unie komunitní energetiky!  Společnost CEJIZA s hrdostí oznamuje, že se stala členem Unie komunitní energetiky (UKEN). ... pokračování

CEJIZA se účastnila setkání energetických agentur a krajů Společnost Cejiza se účastnila na významném setkání, které spojilo zástupce jednotlivých krajů a energetických agentur pod názvem Energetická platforma krajů ČR (EPK ČR). ... pokračování

Společnost CEJIZA dosáhla významného úspěchu v oblasti energetického managementu, a to díky úspěšné implementaci softwaru EMA+ od společnosti TescoSW ... pokračování

CEJIZA se stala hrdým členem Solární asociace. Solární asociace sdružuje více než 600 institucí, firem a jednotlivců angažovaných ve fotovoltaice a je tak v této oblasti největší profesní organizací ... pokračování

Nová kotelna pro Památník Mohyla míru. Po poslední úspěšné spolupráci s Muzeem Brněnska, příspěvkovou organizací, byla CEJIZA znovu zadavatelem oslovena s žádostí o pomoc při administraci dalšího řízení. ... pokračování

Obliba dynamických nákupních systémů stoupá.  Dynamické nákupní systémy, tedy zkráceně „DNS“ představují nejflexibilnější zadávací postup, který zadavatelům umožňuje nákup obecně běžně dostupného a často potřebného sortimentu ... pokračování

 

sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno / tel.: 530 506 206 / e-mail: info@cejiza.cz / datová schránka: i3pi4ha

adresa pro doručování: Jaselská 205/25, 602 00 Brno / IČO: 28353242 / DIČ: CZ28353242 / zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 63163