CEJIZA, s.r.o. / Údolní 532/76, 602 00 Brno / tel.: 530 506 206 / e-mail: info@cejiza.cz

 

ENERGETIKA  

 

NÁKUP ENERGIÍ U KULATÉHO STOLU
                    

Krajská společnost CEJIZA, s.r.o. uspořádala dne      2. 6. 2022 pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha mezikrajské pracovní setkání s názvem „Nákup energií u kulatého stolu“.

Hlavním podnětem pro uspořádání kulatého stolu byl významný růst cen energií a nejistota,
která v současné době panuje zejména na trhu        se zemním plynem.

Cílem setkání pak byla výměna zkušeností              se zajištěním dodávek elektřiny a zemního plynu pro jednotlivé kraje a jimi zřizované právnické osoby, postup při zajišťování dodávek energií na další období, vzájemné poznání se a vytvoření základu pro další komunikaci.

Téma nákupu energií vyvolalo velký zájem, jednání u kulatého stolu se zúčastnili zástupci 13 krajů. Mezi přítomnými byli představitelé vedení krajů, vedoucí zaměstnanci krajských úřadů, energetici, pracovníci zabývající se zadáváním veřejných zakázek apod.

Úvodní příspěvek, týkající se představení činnosti společnosti a centrálního nákupu energií pro Jihomoravský kraj a právnické osoby zřizované Jihomoravským krajem, přednesla jednatelka společnosti CEJIZA, s.r.o. Mgr. Libuše Podolová společně s energetičkou společnosti Miroslavou Rothovou. K setkání byl přizván také odborník na systémovou elektroenergetiku a plynárenství Mgr. Ing. Michal Macenauer, Ph.D., který účastníky kulatého stolu seznámil s tématem „Náhrada fosilní energie–další směřování Evropy s ohledem na aktuální situaci“.

V rámci přípravy na setkání požádala společnost CEJIZA, s.r.o. jednotlivé kraje o vyplnění dotazníku týkajícího se přehledu postupů při nákupu elektrické energie a zemního plynu. Souhrn odpovědí byl prezentován v odpoledním bloku.

Mezi další příspěvky patřily prezentace jednotlivých krajů. Ing. Dan Staněk ze Středočeského kraje představil mimo jiné agendu energetického manažera, parametry nákupu energií a odhad navýšení nákladů na dodávky energií. Ing. Milan Vich z Pardubického kraje prezentoval aktuální situaci v dodávkách energií a prověřování nových forem nákupu. Za Kraj Vysočina přednesl informace o centrálním nákupu energií Mgr. Dušan Vichr.

Všechny přednesené příspěvky podnítily debatu na téma, jakým způsobem v současné době vybírat dodavatele energií, jaká je nejvhodnější délka kontraktu, zda rozdělovat odběrná místa podle druhu odběru, jak specifikovat způsob stanovení ceny nebo jak řešit případný nezájem dodavatelů energií o účast v zadávacím řízení. V závěru živé diskuse účastníci dospěli ke shodě v tom, že v současné době je nejdůležitější co nejrychleji vybrat dodavatele, nejlépe na 1 rok. Jako nejvhodnější způsob výběru dodavatele se nyní jeví jednací řízení bez uveřejnění formou aukce na komoditní burze, přičemž předmětem aukce by byl fixační koeficient (tzn. marže dodavatele) a cena pak byla stanovena postupnou fixací. Shodu přítomní našli také v tom, že za nejefektivnější považují oddělený nákup pro jednotlivé druhy odběru energií, tedy v případě elektřiny odděleně pro dodávky do odběrných míst vysokého x nízkého napětí a v případě zemního plynu pro dodávky velkoodběru x maloodběru.

Setkání u kulatého stolu bylo přínosem pro všechny zúčastněné, umožnilo předat zkušenosti s nákupem energií mezi jednotlivými kraji a vytvořit základ pro další komunikaci.

 

Brno 15. 6. 2022

 
Dodavatelem zemního plynu pro Jihomoravský kraj a právnické osoby zřizované Jihomoravským krajem v roce 2022 nadále zůstává společnost Pražská plynárenská, a.s.

 

CEJIZA, s.r.o. zadala centrální veřejnou zakázku na dodávky elektrické energie pro Jihomoravský kraj a právnické osoby zřizované Jihomoravským krajem. Dodavatelem této komodity bude od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 společnost ALPIQ ENERGY SE.

 

sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno / tel.: 530 506 206 / e-mail: info@cejiza.cz / datová schránka: i3pi4ha

adresa pro doručování: Údolní 532/76, 602 00 Brno / IČO: 28353242 / DIČ: CZ28353242 / zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 63163