CEJIZA, s.r.o. /Jaselská 205

/25, 602 00 Brno / tel.: 530 506 206 / e-mail: info@cejiza.cz

 

ENERGETIKA  

 

NÁKUP ENERGIÍ U KULATÉHO STOLU
                    

Krajská společnost CEJIZA, s.r.o. uspořádala dne      2. 6. 2022 pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha mezikrajské pracovní setkání s názvem „Nákup energií u kulatého stolu“.

Hlavním podnětem pro uspořádání kulatého stolu byl významný růst cen energií a nejistota,
která v současné době panuje zejména na trhu        se zemním plynem.

Cílem setkání pak byla výměna zkušeností              se zajištěním dodávek elektřiny a zemního plynu pro jednotlivé kraje a jimi zřizované právnické osoby, postup při zajišťování dodávek energií na další období, vzájemné poznání se a vytvoření základu pro další komunikaci.

Téma nákupu energií vyvolalo velký zájem, jednání u kulatého stolu se zúčastnili zástupci 13 krajů. Mezi přítomnými byli představitelé vedení krajů, vedoucí zaměstnanci krajských úřadů, energetici, pracovníci zabývající se zadáváním veřejných zakázek apod.

Úvodní příspěvek, týkající se představení činnosti společnosti a centrálního nákupu energií pro Jihomoravský kraj a právnické osoby zřizované Jihomoravským krajem, přednesla jednatelka společnosti CEJIZA, s.r.o. Mgr. Libuše Podolová společně s energetičkou společnosti Miroslavou Rothovou. K setkání byl přizván také odborník na systémovou elektroenergetiku a plynárenství Mgr. Ing. Michal Macenauer, Ph.D., který účastníky kulatého stolu seznámil s tématem „Náhrada fosilní energie–další směřování Evropy s ohledem na aktuální situaci“.

V rámci přípravy na setkání požádala společnost CEJIZA, s.r.o. jednotlivé kraje o vyplnění dotazníku týkajícího se přehledu postupů při nákupu elektrické energie a zemního plynu. Souhrn odpovědí byl prezentován v odpoledním bloku.

Mezi další příspěvky patřily prezentace jednotlivých krajů. Ing. Dan Staněk ze Středočeského kraje představil mimo jiné agendu energetického manažera, parametry nákupu energií a odhad navýšení nákladů na dodávky energií. Ing. Milan Vich z Pardubického kraje prezentoval aktuální situaci v dodávkách energií a prověřování nových forem nákupu. Za Kraj Vysočina přednesl informace o centrálním nákupu energií Mgr. Dušan Vichr.

Všechny přednesené příspěvky podnítily debatu na téma, jakým způsobem v současné době vybírat dodavatele energií, jaká je nejvhodnější délka kontraktu, zda rozdělovat odběrná místa podle druhu odběru, jak specifikovat způsob stanovení ceny nebo jak řešit případný nezájem dodavatelů energií o účast v zadávacím řízení. V závěru živé diskuse účastníci dospěli ke shodě v tom, že v současné době je nejdůležitější co nejrychleji vybrat dodavatele, nejlépe na 1 rok. Jako nejvhodnější způsob výběru dodavatele se nyní jeví jednací řízení bez uveřejnění formou aukce na komoditní burze, přičemž předmětem aukce by byl fixační koeficient (tzn. marže dodavatele) a cena pak byla stanovena postupnou fixací. Shodu přítomní našli také v tom, že za nejefektivnější považují oddělený nákup pro jednotlivé druhy odběru energií, tedy v případě elektřiny odděleně pro dodávky do odběrných míst vysokého x nízkého napětí a v případě zemního plynu pro dodávky velkoodběru x maloodběru.

Setkání u kulatého stolu bylo přínosem pro všechny zúčastněné, umožnilo předat zkušenosti s nákupem energií mezi jednotlivými kraji a vytvořit základ pro další komunikaci.

 

Brno 15. 6. 2022

ENERGIE U KULATĚHO STOLU - 9.11. 2023

 

Krajská společnost CEJIZA, s.r.o. uspořádala dne 9. 11. 2023 již druhé mezikrajské pracovní setkání s názvem „Energie u kulatého stolu“. Akce se konala pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha.

Cílem setkání bylo aktivně podpořit výměnu zkušeností v oblasti energetiky, přispět k dalšímu rozvoji odborné komunikace mezi jednotlivými kraji a tím posílit spolupráci v této oblasti.

Zvolená témata jednotlivých prezentací vzbudila velký zájem. Setkání se zúčastnili zástupci všech krajů, a to včetně vedoucích představitelů některých krajů, vedoucích zaměstnanců krajských úřadů i dalších odborníků v energetice.

Úvodní příspěvek, týkající se „Pohledu na aktuální energetickou situaci v ČR a v EU“ přednesl Ing. Jiří Gavor, CSc., jednatel společnosti ENA s.r.o. a výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií. Jeho prezentace byla zaměřena převážně na aktuální vlivy na energetický trh v ČR a EU.

Ing. František Dědič, vedoucí odboru hospodářské a majetkové správy Jihočeského kraje, představil proces pořízení energií v Jihočeském kraji formou kombinovaného nákupu energií na burze PXE.  

Dopolední blok uzavřel p. Tomáš Jílek, předseda představenstva Technologie hlavního města Prahy, a.s., prezentací na téma „Nákup elektrické energie – problém nebo příležitost?“. Společnost Technologie hlavního města Prahy je licencovaným obchodníkem s energiemi a pořizuje podstatnou část elektrické energie prostřednictvím dlouhodobých kontraktů mimo burzovní prostředí, pouze menší část spotřeby nakupuje na krátkodobých trzích (měsíční, vnitrodenní trh). V rámci subjektů veřejné správy, a to i mezi kraji, se jedná se o unikátní přístup.

V odpoledním bloku Ing. Bořek Dvořáček, referent pro energetiku Královéhradeckého kraje seznámil účastníky  s digitalizací procesu sběru a správy dat.

Následoval příspěvek „Nová státní energetická koncepce“, představený Ing. Tomášem Voříškem, technickým ředitelem společnosti SEVEN Energy, s.r.o. Nová Státní energetická koncepce přinese zásadní změny, které mohou mít významné dopady na obce a kraje. Očekává se, že povede k modernizaci a udržitelnějšímu energetickému systému v České republice, s důrazem na obnovitelné zdroje a energetickou účinnost.

Další přednášející, Mgr. David Matuška z Energetického centra Ústeckého kraje, informoval o vzniku Energetické platformy krajů ČR. Vzájemná spolupráce mezi jednotlivými nositeli krajských energetik se bude týkat např. posilování energetická soběstačnosti a bezpečnosti krajů, snižování energetické náročnosti municipalit, komunální a komunitní energetiky, udržitelného rozvoje obnovitelných zdrojů energie apod.

Odpolední blok zakončila Ing. Miroslava Knotková, ředitelka Energetické agentury Zlínského kraje, o.p.s., s tématem "Řízení energetické přeměny na úrovni kraje", jehož cílem je získat maximální informace o pilotních projektech zaměřených na energetickou přeměnu.

Jak je zřejmé z výše uvedené, v rámci setkání u kulatého stolu zazněly příspěvky zaměřené na různorodá témata v oblasti energetiky. To přirozeně otevřelo prostor k neformální diskuzi, k výměně názorů i zkušeností. V závěrečné diskuzi se pak řada účastníků vyslovila pro intenzivnější mezikrajskou spolupráci, mj. v rámci Energetické platformy krajů ČR.

Akce se uskutečnila v prostorách Moravian Science Centre Brno VIDA! což přineslo diskuzím o energetice nový a inspirující rozměr.

Brno 14. 11. 2023

 

 

CEJIZA, s.r.o. zadala centrální veřejnou zakázku na dodávky elektrické energie pro Jihomoravský kraj a právnické osoby zřizované Jihomoravským krajem. Dodavatelem této komodity bude od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 společnost ALPIQ ENERGY SE.

 
Dodavatelem zemního plynu pro Jihomoravský kraj a právnické osoby zřizované Jihomoravským krajem v roce 2022 nadále zůstává společnost Pražská plynárenská, a.s.

 

sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno / tel.: 530 506 206 / e-mail: info@cejiza.cz / datová schránka: i3pi4ha

adresa pro doručování: Jaselská 205/25, 602 00 Brno / IČO: 28353242 / DIČ: CZ28353242 / zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 63163